Regulamin korzystania z usług Cateringu Dietetycznego Linia Dobrego Smaku.

 

Składający zamówienie potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.

Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy, jaką składający zamówienie zawiera z Właścicielem firmy cateringowej Linia Dobrego Smaku.

 

Zamówienie

Zamówienie usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji poprzez:

Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia jego otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, wybrany Wariant diety, adres dostawy, daty i godziny poszczególnych dostaw i innych istotnych dla danego Zamówienia informacji.

Złożone zamówienia będą realizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia.

Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dostarczenie do godz. 12:00 dnia poprzedzającego dostawę, potwierdzenia płatności na adres linia@liniadobregosmaku.pl

Klient podczas składania zamówienia zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, adresu do dostawy cateringu wraz z informacjami dotyczącymi dostępu do wskazanego adresu (np. kodu do klatki) oraz numeru telefonu oraz adresu e-mail.

Przy składaniu zamówienia Klient obowiązany jest podać zgodnie z prawdą i wedle swojej najlepszej wiedzy wszelkie informacje o swoim stanie zdrowia i kondycji, mogące mieć wpływ na rodzaj stosowanej diety. W szczególności dotyczy to:

  • cukrzycy;

  • alergiach;

  • nietolerancji laktozy;

  • nietolerancji glutenu;

  • nadciśnienia tętniczego;

  • ciąży lub karmieniu piersią;

  • chorób istniejących oraz przebytych.

W przypadku wątpliwości związanych ze stanem zdrowia Klient powinien powstrzymać się z zamówieniem i skonsultować te okoliczności z lekarzem.

Właściciel Linii Dobrego Smaku nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:

  • odmowy udzielenia informacji dotyczących stanu zdrowia Klienta, a także innych istotnych informacji z punktu widzenia ustalenia diety i jej ewentualnego wpływu na stan zdrowia Klienta;

  • nieudzielenia przez Klienta wszystkich informacji, albo udzielenia nieprawdziwych informacji co do stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do korzystania z usług Linii Dobrego Smaku, jak również w związku z ujawnieniem się schorzeń uprzednio nieznanych Klientowi oraz szkód, które powstały w związku z dokonaniem zamówienia bez koniecznej konsultacji lekarskiej.

 

Zestawy próbne

Dzień próbny to jednodniowy zestaw posiłków, który pozwala Klientowi sprawdzić, jak wygląda dieta w Linii Dobrego Smaku. Zestaw składa się z pięciu posiłków, przewidzianych w menu na dany dzień. Dzień próbny dostępny jest w ramach Linii Odchudzającej, Linii Równowagi oraz Linii Sportowej, we wszystkich wariantach kalorycznych.

Menu dostępne na www.liniadobregosmaku.pl/menu nie uwzględnia wykluczeń oraz opcji wegańskiej i bezglutenowej, dostępnych przy zamówieniach szczególnych.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w menu widniejącego na stronie internetowej www.liniadobregosmaku.pl/menu

Dzień Próbny przysługuje tylko i wyłącznie podczas pierwszego zamówienia Klienta w Linii Dobrego Smaku; Klient ma prawo zamówić Dzień Próbny tylko jeden raz na dany adres.

Każda kolejna próba złożenia zamówienia na Dzień Próbny, lub próba zamówienia Dnia Próbnego po uprzednim zamówieniu diety, zostanie odrzucona.

Zamówienia na zestawy próbne realizujemy jedynie w dni powszednie.Płatność

Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za zamówienie najpóźniej na 1 dzień roboczy przed jego realizacją na podstawie potwierdzenia zamówienia w jeden z następujących sposobów:

- przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu zamówienia rachunek bankowy,

- za pośrednictwem udostępnionego przez Linię Dobrego Smaku na swojej stronie internetowej systemu płatności elektronicznych Dot Pay,

Płatność przelewem bankowym należy potwierdzić wysyłając elektroniczne potwierdzenie przelewu na linia@liniadobregosmaku.pl

Linia Dobrego Smaku uprawniona jest do wstrzymania realizacji Zamówienia do momentu otrzymania należności za dane zamówienie, po przekazaniu Zamawiającemu stosownej informacji drogą telefoniczną lub mailową.Zmiany/odwołanie

Klient uprawniony jest do zmiany zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od Linii Dobrego Smaku wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.

Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu, nie później niż do godz. 10:00 na 1 dzień roboczy przed planowaną datą anulowania zamówienia.

O chęci zmiany lub anulowania zamówienia w danym dniu, Klient zobowiązany jest poinformować Linię Dobrego Smaku telefonicznie (+48 694 033 349) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail (linia@liniadobregosmaku.pl).

Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania.

W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, klient zobowiązany jest dokonać dopłaty.

W przypadku zmniejszenia pakietu, Klientowi przysługuje prawo do wykorzystania nadpłaty przy kolejnym zamówieniu.

 

 

Promocje

Cena promocyjna możliwa jest do uzyskania przy zamówieniu złożonym na minimum 30 dni, w dowolnej konfiguracji (niekoniecznie następujących po sobie). Catering dietetyczny Linia Dobrego Smaku zastrzega sobie prawo do organizowania innych promocji czasowych lub miejscowych, które nie będą łączyć się ze stałą promocją dotyczącą zamówień złożonych na minimum 30 dni. Catering dietetyczny Linia Dobrego Smaku informuje, że zastrzega sobie również prawo do odwołania promocji czasowej przed końcem jej terminu. Ceny promocyjne nie dotyczą dodatkowych opłat za dostawy poza granice administracyjne Warszawy.

 

 

Dostawy

Dostawy posiłków odbywają się od poniedziałku do piątku oraz w soboty (w soboty catering dostarczany jest od razu na dwa dni). W niedzielę dostawy nie są realizowane.

W przypadku świąt, dni ustawowo wolnych od pracy oraz „długich weekendów”, catering dietetyczny Linia Dobrego Smaku może planować dostawy w innym systemie niż standardowo, informując o zmianach Klienta odpowiednio wcześniej.

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających dostarczenie posiłków na adres podany przez Klienta w preferowanym przedziale czasowym, kierowca Linii Dobrego Smaku skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia nowych warunków dostawy.

W przypadku dostawy poza granice administracyjne Warszawy, do ceny diety doliczana jest opłata za dowóz w kwocie 7zł/dzień.

Klient uprawniony jest do zmiany adresu dostawy w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 12:00 na 1 dzień roboczy przed planowaną datą zmiany. O chęci zmiany adresu dostawy w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować Linię Dobrego Smaku telefonicznie (+48 694 033 349) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail (linia@liniadobregosmaku.pl). Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od Linii Dobrego Smaku wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.Reklamacje

W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w terminie 3 dni roboczych od realizacji zamówienia. Reklamacje po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: biuro@liniadobregosmaku.pl

Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.

Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w przeciągu 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.

W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji Linia Dobrego Smaku poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia.

W razie stwierdzenia przez Linię Dobrego Smaku, iż Reklamacja jest niezasadna, w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Linia Dobrego Smaku niezwłocznie poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji.

W przypadku przekroczenia wyżej wymienionych terminów do zgłoszenia reklamacji, reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie powiadomi Klienta.Polityka prywatności

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone, przetwarzane i przechowywane na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia zgodnie z Ustawą z dnia 25 maja 2018 roku.
 Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w usprawiedliwionych celach Administratora.
Administratorem danych jest Zielony Catering Justyna Kamieniecka zarejestrowana przy ul. św. Wincentego 87/108 w Warszawie 13-925, NIP 5242840404, REGON 368365682.
Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora danych przez czas niezbędny ze względu na czas ich przetwarzania.
Dostęp Klienta do swoich danych osobowych oraz zmiana lub poprawienie jest prawem Klienta i można tego dokonać poprzez kontakt telefoniczny (+48 694 033 349) lub mailowy (biuro@liniadobregosmaku.pl ). Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zrealizowanie zamówienia będzie niemożliwe według oczekiwań Klienta.
W przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
Partnerzy
Korty Squash Warszawa Targówek